Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 528 i 583) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 1300 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2021 r.
8. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2021 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie;
b) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Wąbrzeskiego 
do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna;
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022-2032;
d) zmiany budżetu powiatu na rok 2022,
e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie.

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

« wstecz