Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2018

W dniu 27 czerwca odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu w okresie między sesjami. Radna Hanna Kwiatkowska przekazała Staroście podziękowania dla Zarządu za dofinansowanie wyjazdu uczniów na międzynarodowe zawody karate kyokushin w Holandii.


W ramach dalszej realizacji porządku obrad interpelację złożył radny Mieczysław Toś zwracając uwagę na brak zaplanowanego zjazdu do wsi Uciąż w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 548.


Następnie Przewodniczący Rady otworzył debatę nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018. Do omówionego przez Starostę raportu pytania zadawali radni Mieczysław Toś, Edyta Brzoskowska i Łukasz Klimek.


Po zakończeniu debaty nad raportem radni 9 głosami za przy 1 przeciw i 4 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.


Kontynuując obrady skarbnik powiatu przedstawił prezentację multimedialną omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu. Przewodniczący odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania, po czym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018.


Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. W dyskusji wzięli udział Mieczysław Toś oraz Edyta Brzoskowska, na zadawane pytania odpowiadał Starosta Wąbrzeski. Dodatkowych informacji udzielił także Skarbnik Powiatu.


Po zakończeniu dyskusji Rada Powiatu 9 głosami „za” przy 1 przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.


Ostatnią z podjętych podczas VII sesji uchwał była uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019. W ramach wolnych wniosków radna Jolanta Broniewska poprosiła przedstawiciela spółki Nowy Szpital w Wąbrzeźnie o wyjaśnienie informacji na temat funkcjonowania oddziału chorób wewnętrznych. Następnie Starosta Wąbrzeski zaprosił radnych do obejrzenia siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Wolności po zakończonym remoncie.


Na tym zakończono obrady VII sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

NAGRANIE Z SESJI W SERWISIE YOUTUBE

 

  • autor: Biuro Rady Powiatu
  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE
  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE
  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE
  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE
  • RADA POWIATU W WĄBRZEŹNIE

« wstecz