Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • VII SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał siódmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018,
b)    udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018,
c)    zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Zakończenie.

 

« wstecz