Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał szóstą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 900 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2018 r .
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r.
9.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu w 2018 r.
10.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2018 rok.
11.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Wąbrzeskim w 2018 roku.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,
b)    przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018,
c)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.,
d)     udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku,
e)     wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia
w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego,
f)      zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego,
g)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
h)    zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Zakończenie.

 

  • autor: Sylwia Dąbrowska - Biuro Rady Powiatu

« wstecz