Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • V SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał piątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2018 roku.
8.    Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w 2018 roku.
9.    Podjęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia Roku Powrotu Ziemi Wąbrzeskiej do Macierzy.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego,
b)    ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego,
c)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
d)  szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
e)    określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2019,
f)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
g)    zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie.

 

  • autor: Biuro Rady Powiatu

« wstecz