Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • III sesja Rady Powiatu

Odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 28 grudnia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po stwierdzeniu quorum Starosta Wąbrzeski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018. Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła powyższy wniosek.


Po przedstawieniu przez Starostę Wąbrzeskiego informacji z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami głos w dyskusji zabrał radny Mieczysław Toś, na którego pytania odpowiedział Starosta Wąbrzeski.


Następnie w punkcje interpelacje i zapytania radnych interpelację złożył radny Mieczysław Toś prosząc o uzupełnienie informacji dotyczącej orzeczenia komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej ds. spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Kontynuując porządek obrad w dalszej kolejności przystąpiono do podejmowania następujących uchwał w sprawie:
•    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2019 r.,
•    zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego,
•    zmiany budżetu powiatu na rok 2018,
•    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032,
•    przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019,
•    określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018.

Rada Powiatu przyjęła budżet powiatu na rok 2019 11 głosami za przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się. Głos w dyskusji na temat budżetu powiatu zabrali radni Mieczysław Toś, Hanna Kwiatkowska, Łukasz Klimek, Edyta Brzoskowska, Mirosław Kamiński. Na zadawane pytania odpowiadał Starosta Wąbrzeski.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019 roku to m.in. :
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki,
Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie,
Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w miejscowości Książki.

W dalszej kolejności w punkcie Odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych głos zabrali Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz radny Mieczysław Toś.


W ramach wolnych wniosków głos zabrali radna Edyta Brzoskowska oraz radny Mieczysław Toś, po czym Starosta Wąbrzeski podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na rok 2019 i złożył życzenia noworoczne.


Na zakończenie III sesji Przewodniczący Marek Markowski przedstawił życzenia świąteczne skierowane do Rady Powiatu i złożył wszystkim życzenia noworoczne oraz podziękowania za współpracę w 2018 roku.

 

  • autor: Sylwia Dąbrowska - Biuro Rady Powiatu
  • FOTORELACJA1.JPG
  • FOTORELACJA2.JPG
  • FOTORELACJA3.JPG
  • FOTORELACJA4.JPG
  • FOTORELACJA5.JPG

« wstecz