Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • XXXIV SESJA RADY POWIATU

Odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji. 
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu. 
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2017 rok.
8.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu w 2017 roku.
9.    Raport ewaluacyjny Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2015 – 2017.
10.    Raport monitorowania postępów realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016 – 2020.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
b)    zmiany uchwały Nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.,
c)    przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2018 – 2020,
d)    zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych,
e)    określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
f)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032,
g)    zmiany budżetu powiatu na rok 2018,
h)    ustalenia wynagrodzenia Starosty Wąbrzeskiego.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Zakończenie. 
 

« wstecz