Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zwołał trzydziestą trzecią w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2018 r.o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie
o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wąbrzeskiego w 2017 roku.
8.    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2017 rok.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,
b)    przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028,
d)    zmiany budżetu powiatu na rok 2018,
e)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017,
f)    udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie.

 

« wstecz