Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą pierwszą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. o godz.13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
8.     Informacja Starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 r.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2018,
b)    zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2018,
c)    zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2018,
d)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028,
e)    zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Zakończenie.

 

« wstecz