Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała zwołał trzydziestą w V kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godz.1000 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Omówienie wydatkowania środków unijnych przez Powiat Wąbrzeski w 2017 roku oraz możliwości ich dalszego pozyskiwania.
8.    Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2017.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2018 r.,
b)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028,
d)    zmiany budżetu powiatu na rok 2017,
e)    wydatków niewygasających,
f)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028,
g)    przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Zakończenie.

 

 

« wstecz