Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym -
poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.

Organami powiatu są: rada powiatu, zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
wyłącznie z ustaw.
Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli
do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji,
a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

  • -