Sesje Rady Powiatu

  • Sesja rady powiatu

Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 25 maja 2023 roku odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

Następnie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2022 rok przedstawiła Pani Justyna Przybyłowska  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. W tym punkcie obrad, Radni zapoznali się m.in. z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy współpracy powiatu z organizacji pozarządowymi.

W ramach dalszej realizacji porządku obrad, Radni przystąpili do podejmowania uchwał.

W związku z wysokim poziomem inflacji i potrzebą urealnienia stawek dodatków funkcyjnych nauczycieli, pełniących funkcje kierownicze, do zakresu obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji, Radni dokonali zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski. 

Następnie, Radni kierując się przede wszystkim zapewnieniem odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, postanowili wprowadzić zakaz używania jednostek pływających z włączonymi silnikami 
o napędzie spalinowym w godzinach od 19:00 do 11:00 na Jeziorze Wielkie w miejscowości Osieczek.

Ponadto, Rada dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023-2033 oraz kilka zmian w tegorocznym budżecie powiatu. Zmiany podyktowane były m.in. wydłużeniem do 13 miesięcy planowanego terminu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885” i „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637”.

Na tym zakończono obrady XLI sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Fotorelacja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (1)
  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (2)
  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (3)
  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (4)
  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (5)
  • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie (6)

Wstecz