Sesje Rady Powiatu

Odbędzie się czterdziesta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6.    Interpelacje i zapytania radnych. 
7.    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2022 r.
8.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2022 r.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie;
b)    wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienia,  na mocy którego Powiat Wąbrzeski przejmuje wykonanie niektórych zadań  z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2023, 2024 i 2025;
c)    zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.     Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.     Zakończenie.

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Wstecz