Sesje Rady Powiatu

Odbędzie się trzydziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie: 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6.    Interpelacje i zapytania radnych. 
7.    Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2022 rok.
8.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2022 rok.


9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2023;
b)    wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
c)    udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku;
d)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023-2033;
e)    zmiany budżetu powiatu na rok 2023;
f)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.     Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.     Zakończenie.

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Wstecz