Dziś nauka jutro praca V

  • plakatkolaż notatka
  • logo projektu

Ruszyły staże zawodowe

 

Z dniem 1 lipca 2022r. w ramach trzech projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V” oraz „Przez naukę do sukcesu IV”  pierwsza grupa uczniów szkół  zawodowych i licealnych rozpoczęła miesięczne staże zawodowe w ramach powyższych projektów. W tym roku wsparciem zostało objętych aż 80 uczniów naszych szkół, którzy w miesiącach wakacyjnych – lipiec 53 osoby – sierpień 27 osób- będą nabywać nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy, a po przepracowaniu 150 h każdy z nich otrzyma stypendium stażowe.

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”
Nr RPKP.10.02.02-04-0011/20
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 421 866,25 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 400 696,25 zł
Wkład własny: 21 170,00 zł

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.