Dziś nauka jutro praca V

 • rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Dziś nauka jutro praca V"

 • logo projektulogo do notatek zmiejszone

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe  w ramach projektu  „Dziś nauka jutro praca V” 


Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2023 r.


 Projekt skierowany jest do uczniów:

 • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie  
  ( Technikum: mechatroniczne, mechaniczne, logistyczne, ekonomiczne)

Dla stażystów przewidziano:

 1. Stypendium ( 1 750 zł/osobę) za przepracowanie 150 godzin;
 2. badania lekarskie w zakresie określonym dla danej branży, w której będą odbywać staż;
 3. ubezpieczenie NNW;
 4. szkolenie BHP;
 5. stroje robocze, materiały i narzędzia zużywalne.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariacie i na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie : https://www.zs-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego:  wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 17.04.2023r. do 28.04.2023r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 
Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.