Dziś nauka jutro praca IV

 • Logo%3
 • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU 
        „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19          


Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2023 r.


Formy wsparcia:

 1. Zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia, wizyty studyjne oraz tworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy obejmujące wyposażenie pracowni zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - typ wparcia 1c,1j, 3.
  1. Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów:
   • Kurs prawa jazdy kat. B (20 osób)
   • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) (15 osób)
   • Kursu na uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (10 osób)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariacie i na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 27.03.2023-31.03.2023r.


Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.
 
Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 
Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Wstecz