Dziś nauka jutro praca IV

  • rekrutacja1
  • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza uzupełniający nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYCM UCZNIÓW DO PROJEKTU

        „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów:

  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie
    • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z języka angielskiego - 5 osób

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariacie i na stronie internetowej:

Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: https://www.zs-wabrzezno.pl/

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

 

                             Termin składania dokumentów: od 14 września 2022r. do 19 września 2022r.

 

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208, 209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji