Dziś nauka jutro praca III

  • Uczennice w trakcie odbywania stażu
  • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca III".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.03-04-0003/18         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 25 uczniów na staże zawodowe do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów

  • Technikum w Zespole Szkół we Wroniu
  • Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:
  • Zespołu Szkół we Wroniu: zswronie.pl
  • Zespółu Szkół Zawodowych w w Wąbrzeźnie:zszwabrzezno.com 
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 25 maja 2020r. do 05 czerwca 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół  i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

  1. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl