Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 C Wałycz - Wałyczyk

  • Logo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Działanie 5.1  Infrastruktura drogowa
Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych
Całkowita wartość projektu: 4 526 836,22 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 240 803,20 zł
Wkład własny:  1 201 696,04 zł


Cel ogólny projektu: zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.
Główny cel projektu: poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1723C  na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.
Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228 i ma na celu zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynie na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego. W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności do 115 kN/oś, zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie istniejących rowów, niezbędna wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze, w obrębie skrzyżowania zaprojektowane zostały oznakowane przejścia dla pieszych. Zwiększeniu bezpieczeństwa służyć będzie również zastosowanie barier drogowych sprężystych o parametrach N2 W3 A osłaniających obiekty stałe.
W wyniku realizacji projektu przebudowana zostanie droga powiatowa o łącznej długości 3,228 km, która umożliwi dogodny i bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych w Wałyczu.
Projekt zostanie zrealizowany do 28 września 2018 roku.