Inwestycje drogowe

  • Droga Zieleń - Wielkie Radowiska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427

Sfinansowaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+227 do km 5+427. Łączna wartość zadania wyniosła  384 255,91 zł

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
Realizacja zadania została zaplanowana przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Został on ostatecznie ujęty na poz. 39 zatwierdzonej Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 173 398,00 zł.

Na ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania zostały złożone dwie oferty o wartości: 383 148,91 zł i 436 590,32 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska Spółka z o. o. z Palędzia. Najtańsza oferta przekraczała o zaplanowane w budżecie środki na roboty budowlane w wysokości 346 796,00 zł. Mając na uwadze termin realizacji zadania – rok 2019 – uchwałą Nr 38/64/2019 z dnia 10 października 2019 r. zwiększył planowane nakłady na inwestycje o 90 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowa Łąka. Umowa z wykonawcą robót  budowlanych została podpisana w dniu 22 października 2019 r. Termin zakończenia robót
budowlanych został ustalony na 29 listopada 2019 r.
Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych tj. nie więcej niż kwota 173 398,00 zł została podpisana w dniu 4 listopada 2019 r. (nr umowy: 39/1/2019/FDS).


Przebudowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427 objęła swym zakresem:
1) budowę drogi na dł. 200 m na szerokość 5,0 m;
2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 7 szt;
3) umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem;
4) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
5) wykonanie oznakowania pionowego;
6) montaż stalowych barier energochłonnych SP-05 na dł. 32 m;
7) przebudowę kolizji kabla światłowodowego Orange;
8) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi.

Poniesione w roku 2019 nakłady w łącznej kwocie 384 255,91 zł obejmują:
1) roboty budowlane: 383 148,91 zł;
2) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: 1 107,00 zł.
Zostały one sfinansowane:
1) środkami Funduszu Dróg Samorządowych: 173 398,00 zł;
2) dotacją celową z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 90 000,00 zł;
3) dochodami własnymi Powiatu: 120 857,91 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 394 29+8,86 zł i obejmuje, poza nakładami roku 2019, poniesione w roku 2018 nakłady na:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 5 043,00 zł;
2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną budową drogi: 4 999,95 zł.

  • ZIELEŃ - WIELKIE RADOWISKA 2
  • ZIELEŃ - WIELKIE RADOWISKA

Wstecz