Inwestycje drogowe

Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie w wysokości 542 344,75 zł.

Planowany wydatek majątkowy obejmuje udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic:750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”. 

Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W uchwale określono jednocześnie wysokość środków jakie mogą być przeznaczone z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2017 na dofinansowanie zadania – do 626 246,00 zł (tj. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno wg wartości kosztorysowej wynoszącej 2 455 867,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Miasto Wąbrzeźno wartość zadania (robót budowlanych) wyniesie 2 126 842,15 zł. Tym samym wkład własny Gminy Miasto Wąbrzeźno stanowi kwotę 1 063 421,08 zł. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno, który zobowiązał się dofinansować Powiat Wąbrzeski, został zmniejszony do kwoty 542 344,75 zł.


Uchwałą Nr XXIII/119/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” w wysokości 542 344,75 zł.


Przekazania środków w formie dotacji celowej nastąpiło w IV kwartale 2017 r. na podstawie przedłożonej faktury wystawionej przez wykonawcę zadania.

Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

Wstecz