Inwestycje drogowe

 • Droga w Mgowie

Przebudowa drogi powiatowej Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w 2015 r. zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo" za łączną kwotę 359 498,25 zł.

Poniesiony wydatek obejmuje:

 1. roboty budowlane: 346 888,25 zł;
 2. wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych: 1 845,00 zł;
 3. wykonanie dokumentacji technicznej: 6 765,00 zł;
 4. wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 000,00 zł.

Wydatek został sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica (340 495,23 zł) oraz środków własnych powiatu (19 003,02 zł).

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie. Zakres wykonanych robót w ramach przebudowy drogi Nr 1705C w miejscowości Mgowo na odcinku 630 m (od km 2+815 do km 3+445) obejmował:

 1. rozebranie starego chodnika z płyt betonowych, rozebranie krawężnika i obrzeży;
 2. ustawienie nowego krawężnika i obrzeży na podsypce cementowo piaskowej oraz wykonanie warstwy odsączającej z piasku w uprzednio przygotowanym korycie;
 3. budowa chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm typu ”polbruk” na podsypce cementowo piaskowej (7 43 m²
 4. budowa zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo piaskowej 177 m²
 5. wykonanie poszerzenia jezdni 90 m² wraz z podbudową z kruszywa łamanego;
 6. wykonanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką minera lno bitumiczną w ilości 75kg/ m² 3 961 m²
 7. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej gru bości 4 cm 3 961m².
 • autor: AUTOR TREŚCI