Inwestycje drogowe

  • Droga w Mgowie

Przebudowa drogi powiatowej Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w 2015 r. zrealizował zadanie pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo" za łączną kwotę 359 498,25 zł.

Poniesiony wydatek obejmuje:
1) roboty budowlane: 346 888,25 zł;
2) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych: 1 845,00 zł;
3) wykonanie dokumentacji technicznej: 6 765,00 zł;
4) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 000,00 zł.

Wydatek został sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica (340 495,23 zł) oraz środków własnych powiatu (19 003,02 zł).

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie. Zakres wykonanych robót w ramach przebudowy drogi Nr 1705C w miejscowości Mgowo na odcinku 630 m (od km 2+815 do km 3+445) obejmował:
1) rozebranie starego chodnika z płyt betonowych, rozebranie krawężnika i obrzeży;
2) ustawienie nowego krawężnika i obrzeży na podsypce cementowo piaskowej oraz wykonanie warstwy odsączającej z piasku w uprzednio przygotowanym korycie;
3) budowa chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm typu ”polbruk” na podsypce cementowo piaskowej (7 43 m²
4) budowa zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo piaskowej 177 m²
5) wykonanie poszerzenia jezdni 90 m² wraz z podbudową z kruszywa łamanego;
6) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką minera lno bitumiczną w ilości 75kg/ m² 3 961 m²
7) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej gru bości 4 cm 3 961m².

  • autor: AUTOR TREŚCI

Wstecz