Inwestycje drogowe

 • Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa łąka – Wielkie Radowiska

Przebudowa drogi powiatowej następowała etapami z finansowaniem z różnych źródeł:

Przebudowa na odcinku 5+803 do 6+798

W dniu 23 sierpnia 2019 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1727C Dębowa  łąka  –  Wielkie  Radowiska od  km  5+803  do  km  6+798”.

Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym przedmiotem umowy było sporządzenie przez Wykonawcę zarówno dokumentacji projektowej, jak i całości robót budowlanych.  W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej do wykonania inwestycji wybrana została firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 49 w Palędziu. 

Wartość zadania wyniosło 1 100 929,95 zł i było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie robót nastąpiło na początku 2020 r. 

Etap sfinansowany przez Inwestora budowy farmy elektrowni wiatrowych

Na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a firmą GB Dębowa Łąka 402  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (firma realizująca budowę farmy wiatrowej)  trwa przebudowa i remont ponad 4,5 kilometra dróg powiatowych.

Zakończono już układanie nakładki bitumicznej na odcinku Kurkocin - Dębowa Łąka drogi powiatowej 1727C oraz wykonano podbudowę i ułożono warstwę wyrównującą i ścieralną na ostatnim odcinku części gruntowej tej drogi. Prace te wykonywane są w związku z realizowaną przez Inwestora inwestycją związaną z budową farmy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą lokalizowaną w sąsiedztwie dróg powiatowych, na drogach tych występuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych oraz zestawów ciężarowych ponadnormatywnych, które mogą spowodować uszkodzenie dróg.

Inwestor w trakcie prac budowlano-montażowych na bieżąco naprawia ubytki w nawierzchniach jak i poboczy uczęszczanych dróg, powstałe na skutek transportów pojazdów budowy w celu zapewnienia przejezdności tych dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.

 

Etap sfinansowany z Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorzadowych

KWOTA DOFINANSOWANIA: 179 179,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 358 359,55 zł

CELE PROJEKTU:

zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogą wojewódzką 534,
zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,
zapewnienie bezpośredniego dojazdu do terenu inwestycyjnego.


EFEKTY

przebudowa drogi o długości 892 m,
budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 1,5 m i długości 85 m,
przebudowa zjazdów do posesji o nawierzchni asfaltowej - 24 szt.,
przebudowa skrzyżowań - 2 szt.,
konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych,
ścinka i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem,
konserwacja rowów odwadniających,
humusowanie i obsianie trawą skarp,
wykonanie oznakowania pionowego,
wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (barier dla pieszych).

 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (1)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (2)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (3)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (4)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (5)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (6)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (7)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (8)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (9)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (10)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (11)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (12)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (13)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (14)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (15)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (16)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (17)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (18)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (19)
 • DĘBOWA ŁĄKA - WIELKIE RADOWISKA (20)