Inwestycje drogowe

 • Droga Wąbrzeźno-Wałyczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Działanie 5.1  Infrastruktura drogowa
Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych
Całkowita wartość projektu: 4 526 836,22 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 240 803,20 zł
Wkład własny:  1 201 696,04 zł

Cel ogólny projektu: zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi.

Główny cel projektu: poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1723C  na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk km 0+000÷3+228 i zwiększyła dostępność transportową i spójność wewnętrzną województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynęła na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.


W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności do 115 kN/oś, zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie istniejących rowów, niezbędna wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.


W celu poprawy bezpieczeństwa zastosowano oznakowanie poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze, w obrębie skrzyżowania wykonane zostały oznakowane przejścia dla pieszych. Zwiększeniu bezpieczeństwa służą również bariery drogowe sprężyste o parametrach N2 W3 A osłaniające obiekty stałe.


W wyniku realizacji projektu przebudowano drogę powiatową o łącznej długości 3,228 km, co umożliwiło dogodny i bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych w Wałyczu.


Projekt został zrealizowany do 28 września 2018 roku.

Przebieg inwestycji:

 • wałycz - wałyczyk (1)
 • wałycz - wałyczyk (2)
 • wałycz - wałyczyk (3)
 • wałycz - wałyczyk (4)
 • wałycz - wałyczyk (5)
 • wałycz - wałyczyk (6)
 • wałycz - wałyczyk (7)
 • wałycz - wałyczyk (8)
 • wałycz - wałyczyk (9)
 • wałycz - wałyczyk (10)
 • wałycz - wałyczyk (11)
 • wałycz - wałyczyk (12)
 • wałycz - wałyczyk (13)
 • wałycz - wałyczyk (14)
 • wałycz - wałyczyk (15)
 • wałycz - wałyczyk (16)
 • wałycz - wałyczyk (17)
 • wałycz - wałyczyk (18)
 • wałycz - wałyczyk (19)
 • wałycz - wałyczyk (20)
 • wałycz - wałyczyk (21)
 • wałycz - wałyczyk (22)
 • wałycz - wałyczyk (23)
 • wałycz - wałyczyk (24)
 • wałycz - wałyczyk (25)