Biuro Rzeczy Znalezionych

Za obsługę biura rzeczy znalezionych odpowiedzialna jest: Dorota Nojfeld


Pokój nr 35, parter
E-mail: dorota.nojfeld@wabrzezno.pl
Tel. 56 688 24 50 do 57

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych uregulowany został w Regulaminie Biura Rzeczy Znalezionych, który wprowadzony został Zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 listopada 2022 r. 


Zapisy ww. regulaminu opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Lista rzeczy znalezionych

 

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

W Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, znajdują się niżej wymienione rzeczy znalezione:

Przedmiot/data znalezienia rzeczy:

Rower  19.07.2021

Tablice rejestracyjne 30.08.2021

Telefon (zabawka)

Portfel 03.02.2022

Telefon komórkowy 03.02.2022


Telefon komórkowy 07.03.2022

Portfel+telefon komórkowy 30.03.2022

Rower  15.04.2022

Klucze 11.06.2022

Telefon komórkowy 18.07.2022

Rower, klucze, głośnik, okulary przeciwsłoneczne 25.07.2022

Klucze 09.08.2022

Smartfon 09.08.2022

Klucze+brelok 06.08.2022

Telefon komórkowy 18.08.2022

Rower 08.09.2022

Smartwatch 27.09.2022

Portfel 20.10.2022

Klucze+brelok 19.10.2022

Rower 11.10.2022

Koc 09.11.2022

Klucze 10.11.2022

Rower 10.04.2023

Rower 27.04.2023

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych  (Dz.U. 2019 r. poz.908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby, wzywa się wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru wyżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pokój nr 35  (Centrala telefoniczna).


Osoby uprawnione mogą odebrać rzeczy znalezione w następujących godzinach urzędowania Starostwa tj.:
1)    poniedziałek – godz. 7.30 – 15.30;
2)    wtorek – godz. 7.30 – 16.30;
3)    środa, czwartek  – godz. 7.30 – 15.30;
4)    piątek – godz. 7.30 – 14.30.

Jednocześnie informuje się, że 
1.    osoby, które roszczą sobie prawo do w/w rzeczy znalezionych winny zgłosić się z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych;
2.    rzecz znaleziona zostanie wydana po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania rzeczą, a w przypadku braku takiego dokumentu, po określeniu jego wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się w Biurze.

Pouczenie

1.    Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania  - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się je właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
2.    Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
3.    Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny.