Wszystkie aktualności PCPR

  • loga

Moduł II programu „Aktywny samorząd” w roku 2024.  Zmiana adresatów wsparcia.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.
Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresaci dofinansowania.
    
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana jest do osób ze stopniem niepełnosprawności pobierających naukę. Od bieżącego roku wnioski mogą składać osoby także z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
Warunki uczestnictwa w programie zawarte są w treści programu w rozdziale VI ustęp 2 oraz ustęp 4 (Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 r.

Termin naboru wniosków.    

Wnioski w ramach Modułu II programu można składać od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. na semestr roku szkolnego/akademickiego 2023/2024. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025 upływa 10 października 2024 r.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). 
Złożenie wniosku elektronicznie wymaga: dostępu do Internetu, konta w systemie SOW i Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).  

Wysokość dofinansowania.

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach od 10 do 24 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku. W ramach Modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza obejmuje:
1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
b) do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców;
3) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;
4) opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 770 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu:
2) 550 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3)  330 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada  aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 330 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 330 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
6) 220 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
7) 330 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 880 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 550 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy  maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie    
 wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.
Przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.   
Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie objętym uprzednio dofinansowaniem 
ze środków PFRON w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy w kosztach czesnego.

    Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wynosi 60%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego (10%) zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód 
w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Informacje dodatkowe:

1) przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę(czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania;
2) przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, 
że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki;
3) w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
4) dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce np. w trakcie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego;
5) decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy;
6) kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę;
7) decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu;
8) Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/ nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2024-02-14