Wszystkie aktualności PCPR

  • logo

Zakończenie projektu "Rodzina w Centrum 3"

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: poradnictwo specjalistyczne psycholog, pedagog, terapia, logopeda, itd.;
Ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

 

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2023-12-22
  • logo