Wszystkie aktualności PCPR

  • logo PFRON

Powiat wspiera osoby z niepełnosprawnością

   Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej Powiat Wąbrzeski otrzymuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Rada Powiatu w Wąbrzeźnie.
   W roku 2023 Powiat Wąbrzeski otrzymał środki PFRON w wysokości 2.496.885,00 zł, które Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjętą uchwałą nr XXXIX/229/2023 z dnia 23 marca 2023 r. podzieliła 
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, a zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie. Wnioski można składać tradycyjnie w wersji papierowej oraz w udostępnionej platformie System Obsługi Wsparcia (SOW), który umożliwia aplikowanie o środki PFRON drogą elektroniczną. W I połowie roku do PCPR wpłynęło 695 wniosków na realizację zadań na ogólną kwotę ok. 3 mln 300 tysięcy złotych. Przyznane środki nie zabezpieczyły potrzeb mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego, którzy złożyli wnioski w I połowie roku 2023. Przed nami kolejne półrocze niestety z wykorzystanymi środkami finansowymi. Reagujemy na każde niewykorzystane dofinansowanie, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdarzają się osobom z niepełnosprawnościami, przenosząc środki finansowe na zadania wymagające zabezpieczenia w pierwszej kolejności, proponując zmiany Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie.      
   Na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono 200 tysięcy złotych, wpłynęło 198 wniosków, a dofinansowanie przyznano 128 osobom na kwotę 193.743,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych wynoszą 200.000,00 zł, wpłynęło 99 wniosków na kwotę 616.189,80 zł, w I półroczu przyznano dofinansowania 34 osobom na kwotę 148.776,83 zł. Realizacja zadania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami na podstawie odrębnych przepisów, corocznie jest zadaniem wymagającym największego zabezpieczenia w środki finansowe, dlatego na ten cel  przeznaczane są większe kwoty, które w roku 2023 wynoszą 386.835,00 zł. Jednak z uwagi na ilość złożonych wniosków w I półroczu, tj. 389 na kwotę 567.449,78 zł, nie one zabezpieczyły potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie uzyskały 172 wnioski na kwotę 212.967,12 zł. Zadanie z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych realizują jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, 4 wnioski złożone zostały w ubiegłym roku na kwotę 36.270,00 zł, realizacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpi do końca 2023 r. Samorząd powiatu może zlecać zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym ze środków PFRON. W roku 2023 na ten cel Powiat Wąbrzeski przeznaczył środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł. W I połowie roku przyznano dofinansowanie dla 2 ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych w łącznej kwocie 12.000,00 zł oraz 2 kolejnych ofert w wysokości 2.000,00 zł mających na celu promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Kolejnym zadaniem Powiatu, jest wsparcie 55 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie  poprzez dofinansowanie kosztów działalności WTZ ze środków PFRON w wysokości 1.523.280,00 zł. Do 30.06.2023 r. przyznano dofinansowanie na kwotę 752.110,25 zł. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wynoszą łącznie 150.000,00 zł i dotyczą dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej w kwocie 100.000,00 zł oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 50.000,00 zł. W I półroczu przyznano dofinansowanie 1 osobie z niepełnosprawnością na kwotę 50.000,00 zł w ramach zadania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2023-08-11

Powiat wspiera osoby z niepełnosprawnością

  • Likwidacja barier w komunikowaniu się
  • Łóżko rehabilitacyjne z napędem elektrycznym
  • Podwieszki UGUL rehabilitacyjne
  • Pomieszczenie po likwidacji barier architektonicznych
  • Pomieszczenie po likwidacji barier architektonicznych
  • Rower rehabilitacyjny poziomy

Wstecz