Aktualności

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.852). Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r., jednakże przepisy dotyczące m.in.: ważności orzeczeń (tj.: art.10, art.23-24) wchodzą w życie z dniem 06 SIERPNIA 2023 r.*.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 09 MARCA 2020 r. – 31 GRUDNIA 2020 r. ** - zachowują ważność do dnia: 31 GRUDNIA 2023 r. – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 01 STYCZNIA 2021 r. – 31 GRUDNIA 2021 r. - zachowują ważność do dnia: 31 MARCA 2024 r. – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upłynie pomiędzy dniem: 01 STYCZNIA 2022 r. – 05 SIERPNIA 2023 r.- zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:
  • w pkt. 1 zachowują ważność do dnia: 31 GRUDNIA 2023 r.
  • w pkt. 2 zachowują ważność do dnia: 31 MARCA 2024 r.
  • w pkt. 3 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r.

jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

*Dnia 05 sierpnia 2023 r. tracą moc przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, kończących się w okresie pandemii i stanie zagrożenia epidemicznego, bowiem ww. ustawą z dnia 09 marca 2023 r. uchyla się art. 15 h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. 


** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r. a 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. 09 grudnia 2019 r. – 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno – kontakt pod numerami telefonów: 56 688 24 51 wew. 103, 56 688 24 51 wew. 173

 • autor: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wstecz