Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Kwota dotacji środków publicznych na realizację zadania wynosi 68 245,32 zł .
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie pokój 130 I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.:

  • w poniedziałek, środa i czwartek od 7.30 do 15.30,
  • wtorek od 7.30 do 16.30,
  • w piątek od 7.30 do 14.30,

lub za pośrednictwem poczty polskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2023 r. na adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.”

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

W terminie do 24 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokona wyboru oferty.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP – Ogłoszenia o konkursach, na stronie internetowej starostwa, zakładka Aktualności: www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 

drukuj (Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.)

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Uchwała Nr 204/395/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2023 r.

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Wstecz