Aktualności

 • Męskie dłonie zapisujące notatki na kartce na biurku. Obok leży laptop

Gdy nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia - jak najszybciej poinformuj o tym wierzyciela

Możliwości porozumienia z wierzycielem

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu. 

Warto już na początkowym etapie zaciągania zobowiązania wziąć pod uwagę, czy będzie nas stać na takie obciążenie finansowe i dotrzymywanie terminów w spłacie kolejnych rat. Niestety pomimo zachowanej ostrożności zdarzają się sytuacje, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, jak choćby utrata pracy czy też choroba. 

Gdy nie jesteśmy w stanie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań należy jak najszybciej poinformować o tym wierzyciela. Unikanie kontaktu z wierzycielem nie poprawi wcale naszej sytuacji. Upływ czasu działa jedynie na niekorzyść dłużnika, gdyż naliczane są odsetki za opóźnienie. Wierzyciel może także wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu. A to będzie generowało dodatkowe, wysokie koszty. Powinniśmy więc jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o naszej aktualnej sytuacji i podjęciu próby negocjacji, aby wspólnie wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Pamiętaj! 
Utrata pracy, problemy zdrowotne, czy też inne nieprzewidziane sytuacje nie zwalniają z obowiązku uregulowania zaciągniętego zobowiązania.

 

Negocjacje to jedna z najlepszych dróg w celu osiągnięcia porozumienia dłużnika z wierzycielem.

Pojawia się zapewne pytanie dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, w której to wy pożyczyliście swoje ciężko zarobione pieniądze, a ktoś uchyla się od ich oddania, dodatkowo przy każdej próbie kontaktu odbijamy się od przysłowiowych drzwi. Wierzyciel, który jest poinformowany o aktualnej sytuacji dłużnika i widzi chęć wypracowania porozumienia w kwestii spłaty zadłużenia, chętniej godzi się na pewne ustępstwa.

Zaliczamy do nich:

 1. odstąpienie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w spłacie raty,
 2. wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to na zmniejszenie raty naszego zobowiązania ale wydłuży okres spłaty,
 3. częściowe umorzenie zobowiązania.

Arbitraż to jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego.

Jest zdecydowanie rozwiązaniem tańszym i działa szybciej, a kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Co ważne cechuje go poufność w stosunku do rozpraw sądowych, które są jawne.

 

Arbitraż to sposób rozwiązania sporu pomiędzy stronami, na który muszą wyrazić zgodę w formie zawarcie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Ugoda jest efektem pozasądowego dojścia do porozumienia wierzyciela z dłużnikiem.

Za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak np. mediacja, arbitraż czy negocjacje, strony wypracowują porozumienie, które ma na celu uwzględnienie interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika.

Ugoda jest więc dokumentem, który zawiera postanowienia, których obie strony zobowiązują się przestrzegać w ramach polubownego rozwiązania sporu. Warto więc wiedzieć co taki dokument określa, a mianowicie:

 1. rodzaj zawieranej ugody,
 2. miejsce i czas zawarcia ugody,
 3. dokładne oznaczenie stron,
 4. oświadczenie o uznaniu długu przez dłużnika,
 5. określenie rodzaju wierzytelności, a także sposób i termin spłaty zadłużenia,
 6. ewentualne ustępstwa stron, jakie zostały wypracowane podczas wspólnie wypracowywanego porozumienia,
 7. podpisy złożone przez obie strony.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika.

Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika.

Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:

- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji w punkcie w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie można dokonać:

 1. za pośrednictwem całodobowej rejestracji on-line: KLIKNIJ TUTAJ i wybierz odpowiednią dla siebie godzinę porady
 2. lub pod nr telefonu 56 688 24 51 wewnętrzny: 101

(rejestracja telefoniczna możliwa w godzinach poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30).

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

 • autor: Stowarzyszenie SURSUM CORDA