Rodzina w Centrum 2

 • wszystkie_poziom_kolor

Informacja o projekcie

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 
PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 726 347,11 zł
 
OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
 
CEL PROGRAMU
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.
 
WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W POWIECIE WĄBRZESKIM OFERUJE:

1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:

 • pedagogiczne,
 • prawne,
 • psychologiczne,
 • psychiatryczne;

2.  mediacje rodzinne;

3. terapia rodzinna grupowa i indywidualna;

4.  warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;

5.  zajęcia animacyjne dla dzieci;

6. warsztaty „Moje emocje”;

7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;

8. szkolenia dla wolontariuszy;

9. wyjazdy edukacyjne;

10. superwizja rodzin zastępczych;

11. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

EFEKTY
•    kontynuacja działań Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie  
•    kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
•    poprawa relacji w rodzinie
•    równe szanse rozwoju dzieci
•    zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
•    wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze