Konkursy

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 810.129,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2024 r.  do dnia 31 grudnia 2024 r. 
 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w Zasadach działania komisji konkursowej stanowiącymi załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/213/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2022 r.

Oferta powinna zawierać także elementy aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych, katalog usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, wykaz stanu zatrudnienia oraz informację o sposobie organizacji dojazdu do ośrodka.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.


Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 128  o godz. 8.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .


Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Wstecz