Konkursy

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 listopada 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 1.080.171,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2024 r.  do dnia 31 grudnia 2024 r. 

 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi  i merytorycznymi zawartymi w Zasadach działania komisji konkursowej stanowiącymi załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/213/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2022 r. 

Oferta powinna zawierać także elementy aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych, katalog usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, wykaz stanu zatrudnienia oraz informację o sposobie organizacji dojazdu do ośrodka. 


Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych”.

Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 8.00.

  Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie