Konkursy

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w czwartym kwartale roku 2023.

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 26 października 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w czwartym kwartale roku 2023.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2023 r. 


Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 8.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o ogłoszeniu konkursu: