Konkursy

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę Stowarzyszenia Amazonek w Wąbrzeźnie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie celem zgłaszania uwag dotyczących oferty. Uwagi może zgłaszać każdy, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, t.j. organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2022 r. poz. 1599 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. _Wyjazd turystyczno-krajoznawczy połączony z rehabilitacją do Krynicy Morskiej i Gdańska

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie