Konkursy

Otwarty konkurs ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 6 kwietnia 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Planuje się realizację dwóch zadań. 

Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2023 r. 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 8.00.

Podmioty, który będą wspierane w realizacji zadania oraz kwoty przyznane na zrealizowanie zadań zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.


Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie