Ogłoszenia

Trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 8 marca 2024 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 5 marca 2024 r. o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy.

Powiatowe Rady działają na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 62, poz. 560).

Kandydatury z podaniem imienia i nazwiska kandydata, jego adresem, telefonem oraz miejscem zatrudnienia wraz z krótką rekomendacją, a także dane zgłaszającego należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starosty Wąbrzeskiego, pok. nr 130, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 i piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. od dnia 8 marca 2024 r. do dnia 21 marca 2024 r. W przypadku przesłania za datę doręczenia przyjmowana będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Link do Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2024/1586/

 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie