Ogłoszenia

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położonej w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8.
Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do uchwały, wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚC

Starosta Wąbrzeski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, położonej w Dębowej Łące.
1.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Powiat Wąbrzeski.
2.    Działka nr 274/8 o powierzchni ogólnej 9,3238 ha - nieruchomość gruntowa na której znajduje się pałac i park wpisane do rejestru zabytków. Z uwagi na wpis do rejestru zabytków przyszły właściciel ograniczony będzie w sposobie korzystania z nieruchomości przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.    Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka, przyjętym uchwałą nr 51/11 Rady Gminy Dębowa Łąka dnia 19 grudnia 2011 roku działka nr 274/8 o powierzchni ogólnej 9,3238 ha przeznaczona jest jako tereny zespołów dworsko i pałacowo- parkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji konserwatorskiej) do warunkowego wykorzystania na cele mieszkaniowe, usługowe oraz usługi publiczne zieleni. W chwili obecnej wyżej wymieniona działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, nie znajduje się w obszarze rewitalizacji. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
4.    Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest własnością Powiatu Wąbrzeskiego, a ponadto wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.
5.    Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 3 356 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, i 2029) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Z powyższego wynika, iż od wylicytowanej w drodze przetargu kwoty, cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%. 
6.    Wadium – 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) .
7.    Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2024 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 o godzinie 12:00 w sali nr 133. O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ustalonej kwocie na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w VeloBank S.A. Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 do dnia 18 marca 2024 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
9.    Wadium wpłacone przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu, na konto wskazane przez osobę, która wniosła wadium.
10.    Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (umniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w VeloBank S.A. Nr 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.
11.    Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Starosta Wąbrzeski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa. 
12.    Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub telefonicznie pod nr (56) 6882451, wew. 132. 
13.    Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
14.    Cudzoziemcy, przystępujący do przetargu, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy.
15.    Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213) uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

  • autor: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii

Dokumenty do pobrania: