Ogłoszenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

Od 29 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście, z wyjątkiem: 
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 


Wnioskodawca będzie zobowiązany podpisać wniosek w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w pkt 1-3, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. 
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę. 

Powraca także poprzedni wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych – plik do pobrania poniżej (od 02.10.2023 r. w zakładce karta parkingowa)


Karta parkingowa będzie mogła być odebrana wyłącznie osobiście 

przez Wnioskodawcę, osoby określone w pkt 1-3,  lub osobę upoważnioną we wniosku.

  • autor: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wnioski do pobrania (wzory do złożenia od 29.09.2023 r.):