Ogłoszenia

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2023 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego  z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2023  z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych do projektu, o którym mowa w pkt. 2.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr 163/307/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego.
  3. Konsultacje mają zasięg środowiskowy, dotyczący organizacji pozarządowych.
  4. Konsultacje mają formę zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych zgodnie z załączonym Formularzem.
  5. Termin konsultacji społecznych wyznacza się od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 23 listopada 2022 r.
  6. Formularz zgłaszania opinii lub uwag dostępny jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakładce Urząd/Ogłoszenia, przetargi, konkursy/Ogłoszenia oraz BIP w zakładce Ogłoszenia wabrzezno.pl.
  7. Wypełniony Formularz zgłaszania opinii lub uwag można składać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne Programu współpracy” lub e-mailem na adres: starostwo@wabrzezno.pl 

 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie