REKRUTACJA DO SZKÓŁ

ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POWIATU WĄBRZESKIEGO!

 • Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĄBRZEŹNIE

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ZYGMUNTA DZIAŁOWSKIEGO w WĄBRZEŹNIE
na rok szkolny 2022/2023


Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani będą absolwenci szkół
podstawowych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Z

 

* wybór zależny od liczby deklaracji złożonych przez składających wniosek o przyjęcie do szkoły


Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

9k=

WAŻNE TERMINY
Od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.


Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał
lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Do 22 lipca 2022 r., do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


25 lipca 2022 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 • PLAKAT REKRUTACJA

Formy składania wniosków


1. Formularze wniosku można pobrać w zakładce „Dokumenty dla kandydata” lub odebrać w sekretariacie szkoły.

2. Wypełnione i podpisane dokumenty można dostarczyć poprzez:

 a) wysłanie w formie skanów bądź zdjęć na adres:   zso.rekrutacja@gmail.com

 b) przesłanie tradycyjną drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
    ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno,

 c) osobiste złożenie w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 15:00.

 

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie RODO

 • 198623571_4014118245352847_2655921628282987501_n
 • 200261953_3996228620475143_4171708619040868553_n
 • 248171003_4370764606354874_4954016839874287022_n
 • 250556096_4390606317704036_3003062835876519983_n
 • 274342967_364857088978229_5380433815865936407_n
 • 275224784_379574957506442_3838610003518894915_n
 • 275597435_373722918091646_485402388889692431_n
 • 275761408_377505997713338_5788679556793966677_n

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie z przyjemnością prezentuje Państwu

ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023

Nasza oferta obejmuje:

- technika

- liceum ogólnokształcące

- szkołę branżową I stopnia

- szkołę branżową II stopnia

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych

- kursy zawodowe

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ZAWIERAJĄCA OFERTĘ EDUKACYJNĄ:

KLIKNIJ TUTAJ

 

REGULAMIN REKRUTACJI DOSTĘPNY PONIŻEJ:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

TerminyRekrutacji

 

 • plakat

TECHNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ:

 • 279164897_356085869876660_2767276696332607058_n

TECHNIK INFORMATYK

symbol cyfrowy zawodu 351203

Technik informatyk to prestiżowy, ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Po skończeniu szkoły będziesz gotów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność lub nabyć dalsze kwalifikacje powiązane z branżą elektroniczną. Podczas nauki zdobędziesz następujące kwalifikacje .

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;

 • Wykonać lokalną sieć komputerową;

 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;

 •  Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;

 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 • 279128940_356083903210190_9038424772870573829_n

TECHNIK HOTELARSTWA

symbol cyfrowy zawodu 331403

Warunkiem uzyskania tytułu - technik hotelarstwa jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • HTG.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – egz. po kl. III

 • HTG.06. Realizacja usług w recepcji – egz. po I półroczu kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

 • rezerwowania usług hotelarskich;

 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podstawy hotelarstwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizacja pracy i usług w hotelarstwie

Działalność recepcji

Język obcy w hotelarstwie

Pracownia usług hotelarskich i recepcji

Pracownia obsługi konsumenta

Pracownia służby pięter

Pracownia marketingu w hotelarstwie

Praktyki zawodowe

KARIERA ZAWODOWA


Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju, co otwiera przed młodymi ludźmi ogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków.

 • 279145257_356085763210004_686063077155266936_n

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

symbol cyfrowy zawodu  422104 

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum organizacji turystyki?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w II półroczu III klasy

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej

 

Technik organizacji turystyki może pracować jako:

specjalista do spraw turystyki

 

specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej 

organizator  imprez 

organizator kongresów i konferencji 

rezydent biura podróży 

animator czasu wolnego

pracownik informacji turystycznej

 

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów

 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych

 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego

 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów

 • prowadzenia informacji turystycznej

 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych

 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych

 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

 

Kto powinien wybrać ten kierunek?
Kierunek technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

kochają podróże

chcą poznać nowych, ciekawych ludzi 

są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze 

posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw

posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne

 • 279134110_356083286543585_7219483461721354245_n

TECHNIK EKONOMISTA

symbol cyfrowy zawodu 331403

Warunkiem uzyskania tytułu - technik ekonomista jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce gospodarczej – egz. koniec klasy III

 • EKA05. Prowadzenie spraw karowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek gospodarczych – egz. po I semestrze kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • obliczania podatków

 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podstawy ekonomii

Statystyka

Prawo w działalności gospodarczej

Praca biurowa

Gospodarka zapasami

Działalność gospodarczo – finansowa

Kadry i płace

Technika biurowa

Język obcy zawodowy

KARIERA ZAWODOWA

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.

 • 279120198_356083399876907_8999011886525862066_n

TECHNIK LOGISTYK

symbol cyfrowy zawodu 333107

Warunkiem uzyskania tytułu - technik logistyk jest zdanie trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • SPL.01. Obsługa magazynów – egz. po I półroczu kl. III

 • SPL.04. Organizacja transportu – egz. po I półroczu kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

 • zarządzania zapasami;

 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

 • zarządzania gospodarką odpadami;

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podstawy logistyki

Gospodarka zapasami

Gospodarka magazynem

Język angielski dla flogistyków

Zabezpieczenie majątku

Podstawy transportu

Laboratorium transportowe

Laboratorium magazynowe

Pracownia obsługi klientów i kontrahentów

Pracownia transportu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Praktyka zawodowa

KARIERA ZAWODOWA

Branża logistyki, spedycji, transportu w naszym kraju rozwija się doskonale. Rośnie także zapotrzebowanie na logistyków, którzy najczęściej swoją karierę zawodową rozpoczynają od najniższych stanowisk, pnąc się w górę po kolejnych szczeblach firmowej drabiny. Osoba zaczynająca pracę jako dyspozytor w firmie logistycznej może stać się ekspedytorem oraz spedytorem odpowiadając za kontakty z klientami i kontrahentami, często również zagranicznymi. Po pewnym okresie można stać się specjalistą do spraw logistyki, który będzie odpowiadał za koordynowanie pracy w dziale transportu, eksportu i importu. Kolejny stopień to stanowisko kierownika działu logistyki, który musi zajmować się kontrolowaniem pracy całego zespołu w przedsiębiorstwie, dlatego ważna jest umiejętność zarządzania i komunikatywność. Ostatni szczebel to dyrektor logistyczny, który odpowiada za przygotowanie planów dla realizowania procedur związanych z działaniami o charakterze logistycznymPracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych i przewozowych, w usługach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów w jednostkach (wydziałach) logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 

 • 279129077_356083276543586_511764935483257174_n

TECHNIK MECHANIK

symbol cyfrowy zawodu 311504

Warunkiem uzyskania tytułu - technik mechanik jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – egz. koniec kl. IV
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – egz. po I półroczu kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • Dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • Obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • Organizowania procesu produkcji.
 • Zarządzania średnim personelem technicznym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Technologia mechaniczna
 • Elektrotechnika i sterowanie
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Budowa i montaż maszyn i urządzeń
 • Organizacja i nadzór procesów produkcji
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia pomiarów
 • Pracownia montażu i obsługi
 • Pracownia wspomagania projektowania (CAD)
 • Pracownia projektowania procesów produkcji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

KARIERA ZAWODOWA

Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczorozwojowym. Szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Możesz prowadzić własny biznes związany z obróbką i ślusarstwem. W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców.
Technik mechanik, jest zawodem technicznym uniwersalnym otwierającym drogę do dalszego kształcenia w zawodach inżynierskich. Wraz z rozwojem technologicznym niezbędna jest większa wiedza i umiejętność jej pozyskiwania. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych.

 • 279155433_356084316543482_6456867591330653132_n

TECHNIK MECHATRONIK

symbol cyfrowy zawodu 311410

Warunkiem uzyskania tytułu - technik mechatronik jest zdanie dwóch
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Egz. koniec klasy III.
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Egz. po I półroczu klasy V.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia technologii i montażu
 • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania(CAD)
 • Praktyki zawodowe

KARIERA ZAWODOWA

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w rolnictwie i leśnictwie, w przemyśle spożywczym, w energetyce, w przemyśle medycznym, w lotnictwie, żegludze. Można znaleźć zatrudnienie w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

SZKOŁA BRANŻOWA:

 • 279099158_356085533210027_7361795893997732571_n

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:

Symbol cyfrowy zawodu: 722307

Kwalifakcja: MEC.05.

Po ukończeniu Naszej Szkoły będziesz przygotowany do:

 1. obsługi i przygotowania maszyn skrawających do metalu i innych materiałów.

 2. wykonywania obróbki na klasycznych maszynach sterowanych manualnie

 3. wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie (komputerowo)

 4. nabędziesz informacje z dziedziny nowoczesnej techniki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego, modelowania komputerowego części maszyna za pomocą programów CAD.

Kierunek Operator obrabiarek skrawających jest popularnym kierunkiem na lokalnym rynku pracy. Wiele zakładów zajmujących się produkcją części a także ich dorabianiem i regeneracją korzysta z obrabiarek skrawających, bądź też opiera się na nich całkowicie. Specjaliści z zakresu obróbki skrawaniem są poszukiwani na lokalnym jak i krajowym rynku pracy.

W Zespole Szkół funkcjonuje nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, gdzie uczniowie zdobywają możliwość kształcenia się na renomowanych sterownikach firmy Siemens Sinumerik 808d, zarówno na tokarkach jak i frezarkach sterowanych numerycznie.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przemyśle, głównie w firmach produkcyjnych zajmujących się produkcją części z metalu, przyrządów i form dla produkcji tworzyw sztucznych, matryc, wykrojników, części do produkcji samochodów, maszyn rolniczych.

Możliwości rozwoju:

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia, możesz kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia, na kierunku Technik Mechanik.

 • 279110843_356085393210041_861521796517600835_n

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Symbol cyfrowy zawodu: 723310

Kwalifikacja: MEC.03.

Po ukończeniu Naszej Szkoły będziesz przygotowany do:

 1. montowania maszyn i urządzeń;

 2. naprawy maszyn i urządzeń;

 3. obsługiwania maszyn i urządzeń

 4. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

 5. zdobędziesz dogłębną wiedzę techniczną na temat rysunku technicznego, materiałoznawstwa, budowy maszyn a także nauczysz się obsługi programów modelujących CAD

Kierunek Mechanik – monter maszyn i urządzeń jest popularnym kierunkiem w Zespole Szkół. Co rocznie nasze mury opuszcza kilkunastu absolwentów, którzy bez problemu znajdują pracę w okolicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych.

Ucząc się na tym kierunku możesz odbywać zajęcia praktyczne w Zespole Szkół na tzw. Warsztatach szkolnych, bądź też podpisać umowę z firmą, która zapewnia kształcenie praktyczne w tym zawodzie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu. Szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych gdzie wykorzystywane są maszyny, które trzeba naprawiać, konserwować i zapewniać właściwą eksploatację.

Możliwości rozwoju:

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia, możesz kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia, na kierunku Technik Mechanik.

 • 279091945_356085306543383_8974103454015523913_n

Szkoła Branżowa II Stopnia

 

O szkole

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

 • Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

 • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie podstawowym odbywają w dawnym CKPiU w ZS w Wąbrzeźnie.

 • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 • Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Warunki przyjęcia na I semestr

 Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którą rozpoczęli począwszy od roku szkolnego 2012/2013

 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie:

Technik handlowiec

HAN.02.
Prowadzenie działań handlowych

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wcześniejsze: A.18., AU.20.) w zawodzie sprzedawca

Technik mechanik

MEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.) w zawodzie ślusarz

 

 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Korzyści z ukończenia szkoły BS II

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.