Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Starosta Wąbrzeski ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

I. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań realizowanych przez te Zespoły;
2) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
3) znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) znajomość rozporządzeń:
– w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
– w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
– w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
– w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
– w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach
Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
5) znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel);
6) sumienność, uprzejmość, obowiązkowość;
7) komunikatywność oraz dobra organizacja pracy;
8) samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności):

1) osoba powołana na stanowisko sekretarza jest zobowiązana do uczestnictwa w szkoleniu zakończonym testem sprawdzającym w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekani o Niepełnosprawności w Bydgoszczy zgodnie z § 21 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027);
2) obsługa formalno-prawna działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
3) przygotowywanie rozstrzygnięć spraw zgodnie z przepisami KPA;
4) nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych w Zespole pism, orzeczeń oraz umów;
5) prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
6) obsługa administracyjno-biurowa posiedzeń składów orzekających;
7) przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) udzielanie informacji o trybie postępowania przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności osobom zainteresowanym, instytucjom i organom;
9) kierowanie bieżącą pracą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nieobecność przewodniczącego;
10) inne zadania określone przez przewodniczącego związane z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

IV. Informacje o warunkach pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełen etat (40 godzin tygodniowo);
2) praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie;
3) oświetlenie mieszane;
4) praca umysłowa;
5) istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2022 r. jest wyższy niż 6%.

V. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisany życiorys;
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);
4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

a) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) [wzór dostępny
na stronie BIP Urzędu],
d) posiadanym obywatelstwie polskim.
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;
6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz,
w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy*;
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty wymienione w pkt 5 i 6 muszą być potwierdzone, że są zgodne z oryginałem przez kandydata.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie”
w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00
w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie – Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 130
ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i odesłane kandydatom.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info) oraz na tablicy informacyjnej na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną niezwłocznie powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

« wstecz