Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Kwalifikacja wojskowa 2022 r.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie wąbrzeskim 10.05.2022 -19.05.2022 r.

W dniach od 10 do 19 maja br. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (I piętro) przy ul. Wolności 44. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2003 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co zabrać ze sobą?
Osoba stawiająca się do kwalifikacji po raz pierwszy musi mieć:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2) dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które staną przed komisją po raz kolejny, powinny mieć przy sobie dokumentację medyczną, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i książeczkę wojskową. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą się stawić przed komisją w wyznaczonym terminie i miejscu, powinny powiadomić właściwego wójta lub burmistrza, nie później niż w dniu, na który wyznaczono termin stawienia się na kwalifikację. W takiej sytuacji władze samorządowe określą nowy termin. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku poddania się kwalifikacji.

 

  • autor: Marta Kopeć - Inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

« wstecz