Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo Fundusze Europejskie, flaga: Polski, UE oraz herb...

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 663  937,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 764 346,45 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
  • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
  • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  w województwie kujawsko-pomorskim.

 

  • kreska
  • logo Fundusze Europejskie, flaga: Polski, UE oraz herb...

Rozpoczęła się trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jako jeden z 24 parterów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych od dnia 1 stycznia 2021 roku rozpoczęło działania w ramach „Rodziny w Centrum 3”. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 12.663.937,00 zł, dofinansowanie z UE 10.764.346,45 zł. Wartość projektu dla Powiatu Wąbrzeskiego na dwa lata realizacji projektu wynosi 985.553,00 zł.

   Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. 

Projekt „Rodzina w Centrum 3” skierowany jest do (grup docelowych):
1) osób przebywających w pieczy zastępczej;
2) osób opuszczających pieczę zastępczą;
3) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
4) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
5) kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
6) osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
7) dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
8) innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
9) rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych związanych z zaburzeniami FASD u dzieci.

   W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” w Powiecie Wąbrzeskim zaplanowano wsparcie w formach:
1) specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego i logopedycznego;
2) terapii rodzinnej/grupowej i indywidualnej;
3) superwizji rodzin;
4) grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
5) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie;
6) zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów;
7) warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne;
8) warsztatów „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin 
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi;
9) warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. 

   Rekrutacja  osób odbywa się w utworzonym na potrzeby projektu Centrum Wspierania Rodziny, które działa od pierwszej edycji projektu, tj. od 2016 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, przy ulicy Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno (budynek Starostwa), pok. 4, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 56 688-24-50 do 57, wew. 135, kom.  533 198 565 lub e-mail: dbroda@pcprwabrzezno.pl.
Osoby, które po wstępnym wywiadzie będą spełniały warunki do udziału w projekcie wspólnie z specjalistą/koordynatorem wypełniają i podpisują dokumenty projektowe: formularz zgłoszeniowy, dane uczestnika wraz z deklaracją udziału w projekcie, oświadczenie, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
Godziny urzędowania Centrum Wspierania Rodziny:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7:30-16:30
Środa: 7.30 – 15:30
Czwartek: 7.30 – 15:30
Piątek: 7.30 – 14:30

Osoby do kontaktu:
1) koordynator projektu - Justyna Przybyłowska; 
2) specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Magdalena Kamińska;
3) podinspektor – Dariusz Broda. 

 Ze względu na trwającą procedurę wyboru wykonawcy świadczącego usługi planuje się rozpoczęcie form wsparcia od miesiąca marca 2021 r.