Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komin

Jak zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie?

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że w naszym regionie odnotowujemy stałe lub okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe. Nie ma wątpliwości, że zanieczyszczenia we wdychanym powietrzu skutkują między innymi zawałami serca, udarami, przewlekłymi chorobami płuc, nowotworami i zwiększoną umieralnością noworodków. W Polsce z powodu smogu o roku umiera ok 45 tysięcy osób.

W końcu 2019 roku Powiat Wąbrzeski sfinansował zakup 5 czujników służących do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów zawieszonych głównie PM10 i PM2,5.

Przedmiotowe czujniki zainstalowano w każdej gminie Powiatu Wąbrzeskiego. Ostatnie mroźne dni, a co za tym idzie wzmożone opalanie węglem i drewnem naszych domostw skutkowały kilkukrotnym przekroczeniem norm pyłów zawieszonych (PM10 - norma 50 µg/m3, PM2,5 – norma 25 µg/m3). Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi można śledzić za pomocą bezpłatnej aplikacji „Airly” dostępnej do pobrania na każdy smartfon.

Należy wiedzieć, że w 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyjął uchwałę antysmogową (Uchwała nr VIII/136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.) dla naszego województwa, czyli miejscowe prawo, które obliguje nas mieszkańców do określonych zachowań. Celem przyjętej uchwały jest znacząca poprawa jakości powietrza na całym obszarze województwa kujawsko - pomorskiego, gdyż we wszystkich strefach przekraczane są poziomy docelowe
i dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń powietrza.

 Kalendarium wdrażania nowych zasad:

  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024
  • zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków) niemieszczących
    się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5. klasy – od 1 stycznia 2028.

Wymiana pieca węglowego wiąże się z niemałym kosztem jego instalacji. Skuteczną formą pomocy dla mieszkańców są dotacje udzielane zarówno przez gminy (Miasto Wąbrzeźno) i państwo – Program „Czyste Powietrze”.

Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowych informacji na temat Programu można uzyskać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://wfosigw.torun.pl.

 

                                                               Karol Eichberger

                                                               Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

« wstecz