Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat programu wraz z dokumentacją programową (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. Program finansowany jest ze środków PFRON. W roku 2023 „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obejmuje następujące obszary wsparcia i adresatów programu:

I. Obszary wsparcia i adresaci programu:

1) Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4) Obszar D – likwidacja barier transportowych:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5) Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

II. Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla Powiatu Wąbrzeskiego:
1) dla obszaru A - 55%;
2) dla obszaru B - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie może przekroczyć 35% kosztów realizacji projektu);
3) dla obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
4) dla obszaru D - 95% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej i 85% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
5) dla obszaru E – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
6) dla obszaru G – 50% wartości środków algorytmu zaplanowanych przez powiat w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
1) Obszar A – do 185.000,00 zł, na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności 
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) Obszar B - do 165.000,00 zł;
3) Obszar C – 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) Obszar D:
a) do 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) do 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami – 9-cio miejscowymi,
c) do 330.000,00 zł dla autobusów;
5) obszar E - do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6) obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
Wnioski o dofinansowanie wraz projektami i załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w terminie do 31 stycznia 2023 r.  Obszar A i E Programu realizują Oddziały terenowe PFRON. Druki wniosków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. nr 27 lub na stronie www.wabrzezno.pl, zakładka PCPR.

 

Pliki do pobrania: