Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Loga: WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI  oraz PFRON

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2022 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w  2022 roku. Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w  2022 roku obejmuje następujące obszary wsparcia i adresatów programu.

I. Obszary wsparcia i adresaci programu:

1) Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4) Obszar D – likwidacja barier transportowych:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

5) Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

II. Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla Powiatu Wąbrzeskiego:

1) dla obszaru A  - 55%;

2) dla obszaru B - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą  w ramach programu  (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie może przekroczyć 35% kosztów realizacji projektu);

3) dla obszaru C - 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

4) dla obszaru D - 95% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej i 85% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) dla obszaru E – 20% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą  w ramach programu;

6) dla obszaru G – 30%  wartości środków algorytmu  zaplanowanych  przez powiat w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.           

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

1) Obszar A – do 165.000,00 zł, na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) Obszar B - do 150.000,00 zł;

3) Obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) Obszar D:

a) do 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) do 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami – 9-cio miejscowymi,

c) do 300.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E - do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F - do 70% kosztów realizacji  projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski o dofinansowanie wraz projektami i załącznikami można składać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  w terminie  do 31 stycznia 2022 r.  Obszar A i E Programu realizują Oddziały terenowe PFRON. Druki wniosków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. nr 27 lub na stronie www.wabrzezno.pl, zakładka PCPR.