Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Loga: WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI  oraz PFRON

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2021 R.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w  2021 roku:

I. Obszary wsparcia i adresaci programu:

1) Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4) Obszar D – likwidacja barier transportowych:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5) Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.

II. Wysokość dofinansowania  na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla Powiatu Wąbrzeskiego:
1) dla obszaru A  - 55%;
2) dla obszaru B - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (w przypadku likwidacji barier w urzędach pomoc nie może przekroczyć 35% kosztów realizacji projektu);
3) dla obszaru C - 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą  w ramach programu;
4) dla obszaru D - 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej i 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
5) dla obszaru E – 20% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
6) dla obszaru G – 30%  wartości środków algorytmu  zaplanowanych  przez powiat w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.  

         
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
1) Obszar A – do 165.000 zł, na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności 
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) Obszar B - do 150.000 zł;
3) Obszar C - do 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) Obszar D:
a) do 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) do 80.000 zł  dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami – 9-cio miejscowymi,
c) do 270.000 zł dla autobusów,
1) obszar E - do 15.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
2) obszar F - do 70% kosztów realizacji  projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat programu (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. W przypadku obszarów A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. Wnioski na w/w obszary składane są w trybie ciągłym. Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów B,C,D,F i G wraz projektami i załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w terminie do 1 lutego 2021 r. Druki wniosków można uzyskać w PCPR pok. 27 lub na stronie internetowej.